+421 2 625 221 45 legium@legium.eu
Advokátska kancelária

Advokátska kancelária Legium s.r.o.

je slovenská advokátska kancelária, ktorá poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky. Poskytuje odborné právne poradenstvo obchodným spoločnostiam, fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí vykonávajú svoje obchodné aktivity na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí a zastupuje záujmy klientov, ktorí potrebujú právnu pomoc v súvislosti s ochranou ich osobných a majetkových záujmov.

Odbornosť

s

Zodpovednosť

Individuálny prístup

Pri poskytovaní právnych služieb je prvoradá odbornosť, zodpovednosť a individuálny prístup ku každému klientovi.
Hlavným cieľom advokátskej kancelárie je poskytnúť každému klientovi najkvalitnejšie služby s dôrazom na dosiahnutie úspechu v jednotlivých sporoch a pri vzájomnej spolupráci s klientom prihliadajúc na ich nároky a potreby, nachádzať najefektívnejšie riešenia, ktoré budú zodpovedať ich požiadavkám.

Advokátska kancelária Legium s.r.o. prostredníctvom svojich právnikov a zamestnancov kancelárie poskytuje klientom služby v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku, avšak v prípade potreby, s prihliadnutím na konkrétny prípad je schopná prostredníctvom tlmočníkov a prekladateľov zabezpečiť poskytovanie právnych služieb v akomkoľvek cudzom jazyku.

Občianské právo

 • vypracovanie a posudzovanie zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžičke, záložné zmluvy, sprostredkovatelské zmlúvy a pod.)
 • vypracovanie a posudzovanie zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zmluvy o pôžicke, záložné zmluvy, sprostredkovatelské zmluvy a pod.)
 • zastupovanie v súdnom konaní
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti rodinného práva (najmä zastupovanie vo veciach rozvodu manželstva a úpravy rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode, vrátane prípravy písomných podkladov, zastupovanie vo veciach vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov)
 • ochrana osobnostných práv klienta
 • vymáhanie pohľadávok – výzvy dlžníkovi, podania na súd, správa pohľadávok, započítanie pohľadávok, postúpenie pohľadávok….
 • autorizácia zmlúv o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

Pracovné právo

 • príprava pracovných zmlúv, výpovedí, dohôd o skončení pracovného pomeru a iných dohôd medzi zamestnávateľom a zamestnancom

 • zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu škody a o neplatnosť skončenia pracovného pomeru

 • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva

Obchodné právo

 • zakladanie všetkých druhov obchodných spoločností a ich organizačných zložiek (príprava zakladateľských zmlúv/listín, spoločenských zmlúv, stanov, organizačných poriadkov a ich zmien, zápisníc z valných zhromaždení….), vrátane vypracovania písomných dokumentov týkajúcich sa akýchkoľvek zmien v obchodných spoločnostiach
 • zakladanie všetkých druhov obchodných spoločností a ich organizačných zložiek (príprava zakladateľských zmlúv/listín, spoločenských zmlúv, stanov, organizačných poriadkov a ich zmien, zápisníc z valných zhromaždení….), vrátane vypracovania písomných dokumentov týkajúcich sa akýchkoľvek zmien v obchodných spoločnostiach
 • zastupovanie vo veciach zápisov do obchodného registra
 • prípravu a pripomienkovanie obchodných zmlúv (najmä, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, prepravné zmluvy, nájomné zmluvy, rámcové zmluvy mandátne zmluvy…..)
 • zastupovanie pri získavaní oprávnení na podnikateľskú činnost
 • prevody obchodných podielov
 • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a správnych konaniach pred orgánmi štátnej správy alebo zastupovanie záujmov klienta pred akýmikoľvek tretími osobami

Trestné právo

 • zastupovanie obvineného a obžalovaného obhajcom v trestnom konaní
 • vypracovanie a podanie trestných oznámení, návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní, dovolaní, návrhov na obnovu konania, návrhov na mimoriadne dovolanie advokátom,
 • zastupovanie poškodeného advokátom v trestnom konaní podľa Trestného poriadku, uplatňovanie škody (v adhéznom konaní)
 • právne konzultácie a poradenstvo